PCRR Hilberdink

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Indien u voldoende verzekerd bent kunnen wij de rekening rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. U hoeft dan zelf niks te ondernemen. Het is aan te raden contact op te nemen contact met uw zorgverzekeraar omtrent het aantal behandelingen fysiotherapie waarvoor u verzekerd bent. Meer informatie is ook te vinden op www.fysiovergoeding.nl.

Indien u niet, of niet voldoende, verzekerd bent voor fysiotherapie krijgt u van ons een factuur welke u binnen dertig dagen dient te voldoen. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum. Het PCRR is in dat geval gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen en incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 20,- alles exclusief omzetbelasting.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor het wettelijk toegestane deel van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt.